Opintosuunnittelua

Posted by Pauliina on December 13, 2010 in Opinnot, Oppimassa, SoMeAVAT, Sometiedottajakurssi |

Verkkoviestinnän osaamisala keskittyen sosiaaliseen mediaan – audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto – näyttötutkinnon perusteet

Verkkoviestinnän suunnittelu ja ilmaisu

Digitaalisen median käsikirjoitusprosessi

 • osaa digitaalisen median käsikirjoitusprosessin eri vaiheet ja tunteen niiden vaikutukset koko tuotantoprosessiin
 • osaa toteuttaa riittävän tarkkoja, selkeitä ja ymmärrettäviä käsikirjoituksia, joista ilmenee tuotannon käyttötarkoitus
 • osaa tuottaa asiatekstiä verkkokäyttöön

Käyttöliittymä,- vuorovaikutus- ja käytettävyyssuunnittelun perusteet

 • osaa suunnitella viestintätuotteelle teknisesti toimivan ja visuaalisesti tarkoituksenmukaisen ulkoasun ja käyttöliittymän, jossa on huomioitu tuotteen tai palvelun käyttötarkoitus, kohderyhmä ja vuorovaikutteisuus
 • osaa havainnollistaa suunnitelman selkeällä tavalla

Rakenne- ja informaatioarkkitehtuurisuunnittelun perusteet

 • osaa suunnitella viestintätuotteelle selkeän, perustellun ja teknisesti toimivan rakenteen ja informaatioarkkitehtuurin
 • osaa ottaa suunnittelussa huomioon tuotteen käytettävyyden sekä ylläpidon ja päivitettävyyden

Verkkoviestinnän työmenetelmät ja -välineet

Laitteistot ja ohjelmistokokonaisuudet

 • osaa käyttää työprosessin eri vaiheissa vaadittuja laitteita ja ohjelmia
 • osaa käyttää sopivia ohjelmia still- ja liikkuvan kuvan käsittelyyn, tekstinkäsittelyyn, äänenkäsittelyyn, koostamiseen ja dokumentointiin
 • osaa käyttää tarvittavia pakkaus- ja tallennustapoja
 • osaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusteet

Verkkoviestinnän tuotannon työmenetelmät ja laadukkaiden tuotteiden toteutus

 • osaa analysoida omaa työtään ja arvioida oman työnsä merkityksen osana tuotantoprosessia
 • osaa ammattimaiset työmenetelmät, alan ammattisanaston, selkeän havainnollistamisen ja tuotannon dokumentoinnin
 • osaa tulkita kuvakäsikirjoituksia ja konseptikuvituksia

Verkkoviestinnän tuotantoprosessit ja -ympäristö

Digitaalisen viestintätuotteen tuotanto

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja testata viestintätuotteita eri käyttöympäristöissä
 • tietää osuutensa koko tuotantoprosesseissa ja osaa työskennellä itsenäisesti
 • tietää tuotannon eri vaiheet ja työtehtävät
 • ymmärtää viestinnän eettisiä kysymyksiä ja niiden vaikutusta omaan työhönsä
 • ymmärtää viestintäalan toiminnan yhteiskunnassa

Ammattienglanti

 • ymmärtää englanninkielisiä työhönsä liittyviä asiakirjoja, käyttö- ja ylläpito-ohjeita ja tiedotusluonteista tekstiä
 • osaa laatia englanninkielisen ansioluettelonsa ja kuvailla omaa ammattiosaamistaan englanniksi

Digitaalisen viestintätuotteen tuotannon suunnitteluun ja hallintaan liittyvät prosessit

 • osaa laatia tuotannolle aikataulun sekä resurssi- ja kustannusarvion
 • osaa raportoida työnjohdolle
 • tuntee tarjous- ja tuotantosopimuskäytännöt ja tekijänoikeuslainsäädännön
 • osaa tuottaa selkeästi työhönsä liittyvää kirjallista materiaalia
 • osaa esittää asiansa ymmärrettävästi asiakkaalle, työnantajalle ja muille työyhteisön jäsenille

Julkaisukanavien erot ja tallennus- ja jakelumuotojen vaatimukset

 • tuntee julkaisukanavien eroja ja merkityksiä
 • osaa siirtää valmiin ja testatun tuotteen jakelukanavaan
 • hallitsee työtiedostojen versionhallinnan
 • hallitsee oikeiden tallennus- ja jakelumuotojen käyttämisen eri medioissa
 • tuntee keskeisimmät tiedostomuodot

Aiemmin opistosuunnittelussa mainitut kohdat, joihin on hankittava lisää ammattitaitoa:

B Graafisen viestintätekniikan perusteiden hallinta
B Yksinkertaisten graafisten tuotantojen toteuttaminen
B Digitaalisten siirtotekniikoiden hallinta
B Kuvankäsittelyn työjärjestyksen hallinta
B Kuvankäsittelijän työprosessin hallinta
B Tekijänoikeudet
B Kuvatiedostojen hallinta
B Kuvien arkistointi
B Käyttöliittymän luonnostelu ja suunnittelu
B Alan teknisen kehityksen pääpiirteiden tuntemus
B Digitaalisen viestintätekniikan perusteiden tuntemus
B Vuorovaikutteisen käyttöliittymän tekninen toteutus
B Valokuvien skannaus, formaatit ja kuvien soveltuvuus verkkokäyttöön
B Valaistuksen suunnittelu ja rakentaminen
B Skannattujen kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla
B Videokuvauslaitteiston käyttö ja kuvaaminen
B Videokuvan siirtäminen koneella ja editointi
B HTML- ja CSS-koodauksen perushallinta
B WWW-sivuston rakenne (linkitys, helppokäyttöisyys, jne.)
B HTML-editorin käyttö
B Valokuvaus ja valokuvailmaisu
B Äänilmaisun ja äänenkäsittelyohjelman hallinta
B Painotuotteen valmistus
B Värien, typografian ja kuvasommittelun viestinnällinen soveltaminen

Tags: ,

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2010-2024 Oppimassa All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.7.2 theme from BuyNowShop.com.